Magelhan Orginal (German)

Interesting Facts about the Magelhan (Orginal)

Magelhan (Orginal), is the oryginal “Magelhahn” comes from the book “Knurrhahn – Seemannslieder und Shanties” Richard Baltzer; Klaus Prigge; Knurrhahn-Lotsen-Gesangverein (1936).This song is the original (older) version. This is also a capstan shanty which is in german “gangspill” shanty. I want to add a couple of comments from myself, first – Stan Hugill gives us only the first three verses because He thinks is sufficient to show how verses are accommodated in the “Magelhahn – Rolling Home” version, which is fair enough, however, I think is a great idea to reconstruct this shanty in full.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 191).

The lyrics:  “Knurrhahn – Seemannslieder und Shanties” Richard Baltzer; Klaus Prigge; Knurrhahn-Lotsen-Gesangverein (1936). all text has been taken from original “Knurrhahn – Seemannslieder und Shanties” book, however, the chorus remained intact.

The Record of the Magelhan (Orginal)

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Magelhan (Orginal) - Gangspill Shanty

The musical notation

Magelhan (Orginal) - music notation

The full lyrics

Magelhan (Orginal)

Dor weer eenmal een ohlen Kasten,
een Klipper namens Magelhan,
dor weer bi Dag dor keen Tid tom Brassen,
[: det Abends denn wor allens dahn :]

Bi Dag kunn dat weihn un Blasen,
dor wör noch lang keen Hand anleght,
doch slög de Klock man erst acht Glasen,
denn wör de ganze Plunnkram streckt.

– Sing’ val-le-ral-le-ral-le-ral-le-ra-la, ra-la, ra-la
– Sing’ val-le-ral-le-ral-le-ral-le-ra-la,
– val-le-ri, val-le-ri, val-le-ra!

* 2 *

Dat weer so recht den Ohln sien Fraten,
Dat gung em över Danz un Ball,
Har Janmaat graad een Pip ansteeken,
[: Dann grohl he: Pull in’t Grotmastfall :]

Dat kunn de Kerl verduvelt ropen,
He jög uns rüm von Fall to Fall.
Dor kun man pullen, riten, trecken
Un kreeg gewohnlich keenen Toll.

* 3 *

Un up den heil’gen, stillen Fridag
Gevt middgas gäle Arfenjuch,
Un ok eenemal up’n Buß- un Beddag.
[: Dor sä de Kerl, den kennt wi nich :]

He har sick aber bos verrakent,
De Lud de säd’n, wie arbeit’ nich.
Dar schral de Wind ok noch fünf Streeken,
Wat weer de Kerl dunn gnatterich.

* 4 *

Un ok den “Groot” nich to vergeten,
Dat weer en richt’gen ohlen Klass.
Den kunn de Ohl wie’n Burjung necken,
[: He leckt em dorum doch in’n M… :]

An Land dor kunn he dat net blasen,
Dor prahlt de Kerl, ick weet nich wie,
Doch fung’t up See mal an to asen,
Kreg he vör Angst de sch ………

* 5 *

Doch nu mal erst bi Licht bikeeken,
War Kaptein Wortmann lang nich slecht,
Har Smutje mal en Swein afsteken,
[: Transcheer he solber dat torecht :]

Denn kreg’n de Lud, dat lat man lopen,
Se freiten sick all up de Ti,
Se kregen de snuten un de Poten,
Un gäle Arfensupp dorbi.

* 6 *

Drum Magelhan, du olle Kasten,
Dit Leed sall di een Denkmal sien.

Wenn’t regent schrapt de Lud de Masten.
[: De Poten kriegt se vun dat Swien :]

All Dag dor worn de Ends terreten,
Wie kunn dat denn ok anners gahn,
De helle Seefahrt de ‘s besch …..
Toerst de Klipper Magelhan.

Related to this sea shanty

Shenandoah C

Shenandoah D

River Shenandore – L. A. Smith Version

Leave a Comment